Hantering av Personuppgifter i samband med ROT

Så här hanterar vi Dina Personuppgifter om du väljer att använda ROT

Du har valt att utnyttja ROT i samband med en insats vi har gjort hos dig och för detta behöver vi hantera personuppgifter om Dig. Vi använder bara uppgifterna för detta ändamål.

Behandlingen sker inom ramen för det avtal som Du och Anderssons Rör & Sanitet AB har i och med beställning och utförande av arbete. Behandlingen i samband med ROT regleras dessutom av Skatteverket och Bokföringsnämnden (BFN). Utan uppgifterna som vi frågar om kommer vi inte kunna ansöka om ROT.

Vi kommer att dela dina personuppgifter med Skatteverket och dom kommer också att ingå i vår bokföring.

Alla uppgifter rensas tillsammans med bokföringen enligt gällande lag. För närvarande (2018) skall bokföringen och ansökan om ROT hos skatteverket bevaras i 7 år och gallras kalenderåret därefter.

Du kan kontakta oss på telefon 0413-322 47 under ordinarie telefontid för att;

  • Veta mer om vilka uppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dem
  • Rätta uppgifterna som vi har om dig
  • Få Dina uppgifter raderade
  • Rätt till begränsad behandling

Den som är ansvarig för hanteringen av personuppgifter (personuppgiftsansvarig) är företagets ledningsgrupp. Kontaktperson är Ulf Leifsson som du når på ordinarie telefontider.

Du kan läsa mer på vår hemsida under https://anderssonsror.se/gdpr

Är du missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter kan du lämna synpunkter hos Datainspektionen. Läs mer på https://www.datainspektionen.se